Analyse
Onsdag 13. dec 2017

Uforløst potentiale ved bedre indeklima i folkeskoler?

Indeklimaet udgøres af mange forskellige forhold såsom luftkvalitet, termiske forhold samt lys og lydforhold. Dårligt indeklima kan påvirke indlæring og performance direkte i form af lavere udbytte af undervisning eller indirekte i form af flere sygedage og dermed færre dage med undervisning. En gennemgang af den nuværende viden på området viser, at dårligt indeklima kan have en signifikant effekt på folkeskoleelevers afkast af undervisningen og potentielt også forbedre de offentlige finanser.

Med afsæt i dette notat er debatindlægget "Potentielt gode, gratis millioner ved bedre indeklima i de danske folkeskoler​" udarbejdet, der kan findes her. 

Hovedkonklusioner

 

 • International såvel som dansk forskning viser overordnet set, at dårligt indeklima har en direkte signifikant negativ effekt på elevers performance i folkeskolen. Fx i form af flere fejl i kognitive tests, lavere gennemførelseshastighed ved problemløsning samt højere dumpeprocent.
   
 • Dårligt indeklima har ligeledes en signifikant negativ effekt på sygefraværet for undervisere i folkeskolen. Det kan føre til en yderligere effekt af dårligt indeklima.
   
 • En måde at måle kvaliteten af indeklimaet på er ved CO2-koncentrationen. De fleste af de undersøgte folkeskoler i Danmark har en CO2-koncentration, som er højere end det anbefalede niveau.
   
 • Såfremt eleverne i den danske folkeskole klarer sig dårligere, end de potentielt kunne, pga., at de har gået i en skole med dårligt indeklima, så er der risiko for, at de ikke realiserer deres fulde potentiale. Det kan føre til et samfundsmæssigt tab.
   
 • Forsøg på kvantificering af det samfundsøkonomiske potentiale ved forbedringer af indeklimaet viser, at hvis indeklimaet i de danske folkeskoler forbedres, så det kommer på niveau med det anbefalede niveau i Sverige, så er der indikationer af, at BNP kan øges med i gennemsnit omkring 825 mio. kr. årligt konservativt set (2016-priser). Denne gevinst bør dog holdes op mod omkostningerne ved at nå op på dette niveau.

 

Anbefalinger

 

 • Der er sandsynligvis en gevinst i form af generelt større undervisningseffekt og dermed potentielt forbedret vidensniveau og arbejdskraftproduktivitet ved et forbedret indeklima. Dette må dog holdes op mod omkostningen ved at forbedre indeklimaet. Nærværende analyse identificerer ikke det samlet set mest hensigtsmæssige indeklimaniveau. Men eksistensen af et sandsynligt betrageligt samfundsøkonomisk tab pga. ringe indeklima bør være tilstrækkeligt til at iværksætte en grundigere undersøgelse af de samfundsøkonomiske effekter af et bedre indeklima i folkeskolerne.

Download